Sa pagdating ng panginoon

Ang Mabuting Balita ay patungkol sa paghuhugas ng paa na konkretong pagpapakita ng Panginoon ng kaniyang utos na magmahal. Hindi pa rin maaaring umawit ng Aleluya kung kaya’t ang gagamitin ay mga pamalit dito.Sa Homiliya, ipaliliwanag ng tagapamuno o homilist ang mga misteryong ipinagdiriwang sa gabing ito.Tatanggapin ito sa pamamagitan ng rite na nasa pahina .Sa gabing ito, kasama sa tinapay at alak ang mga alay para sa mga mahihirap (gifts for the poor) na gawain sa lahat ng Misa mula pa noong sinaunang Simbahan.Pagkatapos ng homiliya ay gaganapin ang paghuhugas ng paa.Gagawin ito nang walang sinasabi ang maghuhugas at huhugasan habang ang pamayanan ay umaawit ng angkop na awitin.

Sa Liturhiya ng Salita ng Diyos, mayroong tatlong pagbása kasáma ang Mabuting Balita.

Itinatag din niya ang banal na orden na siyang mamumuno sa pamayanan sa pag-alalang ito.

Ang dalawang pagtatatag na ito ay tumuturo naman sa pinakamahalagang punto ng gabí: ang utos ng pagmamahal.

Maghahanda dapat ng ipangpapakinabang para sa Biyernes Santo.

Magandang makapakinabang ang mga tao sa parehong tinapay at alak, ngunit huwag itong ipipilit kung sa sobrang daming tao ay magtatagal masyado ang pagdiriwang (pero hindi ibig sabihin, paiiksiin ang pagdiriwang; handa dapat ang mga tao sa mahabang pagmimisa).